(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.comНовини
„СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-БУРГАС” АД приема ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА
[ 02-12-2021 ]
„СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА-БУРГАС” АД приема ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА на територията на логистичната база на дружество находяща се в град Бургас, ПЗ –Север, Лозово”, с мощност 500 kW, състояща се от панели, монтирани върху носещи конструкции, заедно с прилежащите й съоръжения върху покривните пространства на сгради/складове на дружеството, описани в Приложение № 1
          
КАТО ПРОЕКТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:

             ПЛАНИРАНЕ
          Обосновка, каква фотоволтаична централа е най-подходяща за нуждите на дружеството, изготвяне на  обосновка защо да се инвестира и прогнозиране кога в какви срокове и как да бъде изграждането, изготвяне на всички необходими документи, свързани с цялата процедура.

          ПРОЕКТИРАНЕ

          Подбор и организиране на фотоволтаичните панели, соларни инвертори и защитна апаратура, възможност за свързване към електропреносната мрежа, в това число:

-        Обследване на покривите на сградите, върху които ще се монтират фотоволтаичните елементи,
-        Предлагане на най-икономичното оборудване и възможно максималната мощност на централата – средночасово и по месеци,
-        Цени, разработване на количествено-стойностна сметка на стойността на целия проект, в това число посочване на техническите характеристики на ФЕЦ: брой на фотоволтаични модули свързани последователно помежду си в редове /стрингове/, които от своя страна се свързват в паралел до достигане на мощност, съответстваща на входната мощност на преобразуващото устройство; акумулатори на електрическа енергия (при необходимост) за съхранение на електроенергията през светлата част на денонощието и отдаване към консуматорите през останалото време; стандартна покривна конструкция за равен покрив; преобразуващи устройства – инвертори, за преобразуване на постоянния ток от акумулаторния блок в променлив с параметри; свързващи кабели; заземителна инсталация. Посочване на инсталираната мощност на всеки покрив/модул, изготвяне на конструктивно становище и работен/инвестиционен проект и извършване на съгласувателни административни процедури.
-        Посочване на прогнозен очакван добив на електроенергия през отделните месеци,
-        извършване на икономически анализ на варианти за финансиране с посочване на прогнозни икономически резултати и срок на изплащане.
-        Срокове за изготвяне на конструктивно становище, с данни за обекта, описание на проектното предложение, конструктивни констатации и препоръки.
-        Срокове за изготвяне на инвестиционен проект с част „Електрическа“, фаза „Технически проект“, със съдържание:
            а/ изчисляване на необходимата мощност спрямо мястото на покрива и спрямо консумацията;
            б/ направа на чертежи и детайли;
            в/ направа на  схема на таблата;
            г/ изготвяне на количествена сметка;
            д/ изготвяне на количествено стойностна сметка;
            е/изготвяне на записка, част „Безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност“.

            АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

            Поемане на ангажимент за снабдяване на дружеството с всички необходими документи: последователност на административните процедури, разрешителни и съгласувателни документи според българското законодателство за този тип централа. Прогнозна стойност на таксите и разноските, свързани с административната част по документалната обезпеченост на проекта.

          ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПРОЕКТ

-        Срок на офертата и прогнозната КСС.
-        Срокове за доставка на необходимите фотоволтаични панели и соларни инвертори и други свързващи елементи. Спазване на  изисквания за безопасна работа на покриви.
-        Срокове за изпълнение на проекта, от датата на сключване на договора,
- Гаранционни срокове и поддръжка.

За получаване на идейно задание и информация: адрес: гр.Бургас,  ул.“Трапезица“ № 5 и тел: 056 842 047, e-mail: info@freezonebourgas.com


Изтегли файл: Задание

Етикети:


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, факс: 056/ 84 15 62
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 84 44 96 - отдел Маркетинг
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен