(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

Условия
dotsVertical

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЪС “СВОБОДНА БЕЗМИТНА ЗОНА – БУРГАС” АД

Производствена, търговска и други стопански дейности в свободните зони може да се осъществяват от лица, които са регистрирани като търговци по Търговския закон в Република България или по националното им законодателство в чужбина, както и от техни сдружения.

Ако клиентът е чуждестранно юридическо лице, при подписването на договора той трябва да представи актуален документ за регистрацията си и нотариално заверено пълномощно, ако не присъства лично управителят /директорът на клиента. Документите трябва да са удостоверени с Апостил по Хагската конвенция от 1961 г. и преведени на български език от лицензиран преводач.

Ако клиентът е регистриран в България, при подписването на договора трябва да представи удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър и нотариално заверено пълномощно, ако не присъства лично управителят /директорът на клиента.

Подписаният договор с приложените документи се представя в Митница Бургас. Митническите органи издават Одобрение за отчетност на клиента, от който момент договорът влиза в сила и Клиентът може да започне дейността си като оператор в Свободна зона – Бургас.Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен