(+359 56) 84 20 47; (+359 56) 84 44 96; info@freezonebourgas.com

За околната среда
dotsVertical

За околната среда
Преглед на фактите за околната среда

Около 45-50% от общото количество емисии азотен окис отделяни годишно в атмосферата идват от транспорта.

Около 70-90% от общото количество отделени емисии в атмосферата идват от транспорта.

Около 66% от емисиите въглероден двуокис отделени от транспорта се дължат на изгарянето на бензин, 16% от дизел и 15% от оползотворяването на други горива.

Дейностите на Свободна зона Бургас са екологично отговорни. Основен приоритет в нашата работа е грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защита на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие.
Ние се ангажираме да развиваме по-нататъшно разширяване на нашата бизнес дейност само в съответствие и ръка за ръка с основните принципи, водещи до намаляване на замърсяването на околната среда.

 Нашата концепция за опазване на околната среда е следната:

  •  В нашата ежедневна работа имаме предвид въздействието върху околната среда при всяко решение, което взимаме, за да накараме всеки наш служител да мисли за екологичните последици на всеки етап от дейността.
  • Гарантирайки добри образователни програми за служителите ни, ние намаляваме риска от грешни професионални решения, които биха могли да доведат до замърсяване на околната среда.
  • Повишаваме нивото на ангажираност на нашите служители в нашата Политика за опазване на околната среда и подобряваме техните знания в сферата на опазване на околната среда.
  • Спазваме всички закони и правила, включително вътрешно фирмени стандарти за опазване на околната среда.
  • Отчитаме мащабите на въздействие върху околната среда , свързани с транспортирането, обработката и складирането на стоки и товари и се придържаме към идеята за икономия на енергия във всички наши дейности.


Галерия
Презентация на компанията

Свободна безмитна зона - Бургас АД
056/ 84 20 47, 056/ 84 44 96
e-mail: info@freezonebourgas.com   
           
056/ 88 10 47 - отдел Счетоводство
056/ 88 10 49 - отдел Оперативен